030 - 635 12 12 info@notarisleskens.nl

een zeer persoonlijke aanpak

DAAR STAAN WE VOOR!

Ieder mens en iedere situatie is anders. Een huis kopen, een huwelijk of echtscheiding, bij schenkingen en overlijden: alles is speciaal. Op deze belangrijke momenten in het leven, staan wij naast u. Wij zijn uw juridische tolk en zorgen dat u zelfs de ingewikkeldste juridische teksten begrijpt. Wij geven u rust, vertrouwen en zekerheid dat alles juridisch goed geregeld is.

relatie


Samenwonen

U gaat samenwonen en u weet best dat het verstandig is om met elkaar een aantal zaken vast te leggen. Maar waar moet u dan aan denken? Onze beroepsorganisatie van notarissen heeft dit duidelijk opgeschreven in de onderstaande brochures.

Als u niets regelt, kan u het volgende overkomen:
uw partner overlijdt en uw schoonfamilie erft de helft van uw woning;
uw partner overlijdt en u krijgt geen cent van zijn of haar pensioenfonds;
uw partner overlijdt en de erfenis is voor de kinderen uit de eerdere relatie van uw partner;
U gaat uit elkaar, maar u krijgt geen cent van uw ex;
U gaat uit elkaar, maar u krijgt de schenking van uw ouders voor uw huis niet terug want er stond niets op papier.

 

Wij zouden het in neonletters op onze gevel willen zetten: samenwoners erven niet van elkaar! Dus gaat u samenwonen: laat u ALTIJD informeren.

Brochure samenwonen KNB

Huwelijk

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan regelt de wet automatisch een aantal rechten en plichten. Wilt u zelf bepalen hoe bepaalde zaken geregeld zijn, dan legt u dit vast in voorwaarden.

Brochure trouwen KNB

 

Geregistreerd partnerschap

Veel pensioenfondsen stellen een notarieel samenlevingscontract als voorwaarde om in aanmerking te komen voor het partnerpensioen. Ook is een samenlevingsovereenkomst van belang voor de toepassing van de partnervrijstelling en het partnertarief in de erfbelasting. Voor samenwoners met kinderen is meestal een combinatie van een samenlevingsovereenkomst met testamenten nodig om een waterdichte regeling voor de langstlevende te maken.

De beroepsorganisatie van notarissen heeft een test ontwikkeld, waarmee u kunt achterhalen welke regeling het best bij uw partner en u past: samenwonen, geregistreerd partnerschap uw huwelijk?

Advies nodig? Wij helpen u graag.

erven

Testament

Mensen vragen vaak: “moet ik een testament maken?” Dat is niet altijd nodig. Bijvoorbeeld: de weduwe zonder kinderen die wil dat haar enige zus van haar erft, hoeft daarvoor geen testament te maken. Maar als u van de wet wilt afwijken, heeft u een testament nodig.

Wat staat er dan in de wet? De wet geeft een lijstje wie iemands erfgenamen zijn. Een nalatenschap wordt geërfd door:
echtgenoot en(/of) kinderen
ouders, broers en zussen
de nakomelingen van grootouders (ooms, tantes, neven en nichten)
nakomelingen van overgrootouders (oudooms, oudtantes, achterneven, achternichten) en dit tot en met de zesde graad van bloedverwantschap.

Zijn er helemaal geen familieleden te vinden die hieraan voldoen? Dan erft de Staat der Nederlanden.

Wilt u liever dat uw erfenis naar goede vrienden gaat, in plaats van naar uw familie, dan zult u een testament moeten maken. Ook als u iets wilt regelen in aanvulling op de wet. Denk bijvoorbeeld aan:
een executeur benoemen (iemand die alles regelt na uw overlijden)
financieel toezicht regelen over de erfenis van uw kinderen of kleinkinderen
bepaalde spullen bij bepaalde personen terecht laten komen (legaat)
een deel van uw geld nalaten aan een goed doel (legaat)
gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om erfbelasting te besparen.
Al met al redenen genoeg om een advies te vragen!

Veel mensen vinden het ongemakkelijk om te praten over regelingen na hun levenseinde, en zij stellen dit vaak uit. Wij helpen u graag over die drempel. Een goed testament geeft u gemoedsrust en is voor uw nabestaanden een houvast in een moeilijke tijd.

Een testament is altijd maatwerk: de regeling moet precies passen op uw familiesituatie. Om één keer een regeling te maken die een heel leven lang meegaat, is dan ook niet mogelijk. Wij adviseren eens in de paar jaar te laten kijken, of uw testament nog ‘up to date’ is.

Afwikkelen nalatenschap

Bij de afwikkeling van een nalatenschap kan ons kantoor u als volgt van dienst zijn:

Verklaring van erfrecht:
Een verklaring van erfrecht is bijna altijd nodig. Bijvoorbeeld om over de bankrekening van de overledene te kunnen beschikken of om de tenaamstelling van de rekening te wijzigen. De verklaring van erfrecht is een verklaring van een notaris waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd zijn om de nalatenschap af te wikkelen. Wanneer er meer erfgenamen zijn kan een volmacht worden opgemaakt, waarbij de erfgenamen één van de erfgenamen of iemand anders volmacht verlenen de nalatenschap mede namens hen af te wikkelen. Zo’n volmacht wordt dan in de verklaring van erfrecht vermeld. Voordat wij een verklaring van erfrecht af kunnen geven, vragen wij bij het Centraal Testamenten Register in Den Haag of de overledene een testament heeft gemaakt. Ook controleren wij de gegevens van de overledene en eventueel van zijn familieleden bij het bevolkingsregister.

Erfbelasting:
Als u erft, is het mogelijk dat u erfbelasting (voor 2010: successierecht) moet betalen. Of erfbelasting is verschuldigd en hoeveel hangt af van de hoogte van de nalatenschap (schijventarief) en van het al dan niet bestaan van een familierelatie. De notaris is bij uitstek deskundig op het gebied van de erfbelasting. Met name als in de nalatenschap een eigen onderneming is betrokken of er vorderingen van kinderen moeten worden berekend in het kader van een langstlevenderegeling is de aangifte voor de erfbelasting niet eenvoudig. Bij het doen van de aangifte erfbelasting zijn wij u graag behulpzaam.

Verdeling van een nalatenschap:
Wanneer een overledene gehuwd was zal meestal geen verdeling van de nalatenschap nodig zijn. Ook niet als er kinderen zijn, want sinds 2003 is in de wet geregeld dat de kinderen hun erfdeel pas krijgen na overlijden van de langstlevende echtgenoot. Wel zal de waarde van het erfdeel van de kinderen moeten worden vastgesteld.

In de meeste andere gevallen zal de nalatenschap moeten worden verdeeld. Erfgenamen kunnen dat zelf doen, als er geen specifieke zaken zijn die bij de notaris moeten worden verdeeld. Maar natuurlijk kunnen wij u hierbij ook helpen.

Brochure “Wat moet ik regelen na een overlijden” 

Wat doet een executeur?
Er zijn drie soorten executeurs:

Begrafenis executeur
U regelt alleen de uitvaart en krijgt geen vergoeding

Executeur
Dit is een ‘gewone executeur’ en is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het regelen van een uitvaart, afhandeling nalatenschap enz. De verdeling van bezittingen ligt bij de erfgenamen.

Executeur afwikkelingsbewindvoerder
De executeur afwikkelingsbewindvoerder heeft de zelfde taken als een ‘gewone executeur’ met extra bevoegdheden. Deze worden vastgelegd in een testament.

Brochure voor de executeur

Brochure executeur Novex

Brochure vereffenaar Novex

Levenstestament & bewind

Het komt steeds vaker voor: mensen raken wilsonbekwaam. Dit betekent dat iemand door ziekte of ouderdom niet meer ‘helder van geest’ is. Veel mensen weten niet wat de juridische gevolgen van wilsonbekwaamheid zijn.

De wet is daar duidelijk over: zo iemand mag geen rechtshandelingen meer verrichten: geen gelden overboeken, geen dingen aankopen en verkopen, niet meer voor zichzelf optreden.

Dit zal een ander dus voor de wilsonbekwame moeten doen. Maar dát gaat niet zomaar. Dat moet juridisch geregeld worden. Er zijn twee situaties mogelijk: u bent nog op tijd of u bent al te laat.

Op tijd
Als u op tijd bent, kunt u dit ‘gedoe’ voorkomen door zelf tijdig iemand aan te wijzen als uw gevolmachtigde voor het geval u wilsonbekwaam wordt.

Dit doet u in een levenstestament die u opmaakt bij de notaris. U benoemt bijvoorbeeld uw echtgenoot of partner. En in tweede instantie uw kinderen. Of uw lievelingsnichtje. Of een professional, zoals de notaris.

Allemaal om ervoor te zorgen dat er rimpelloos voor u gezorgd kan worden als er iets naars gebeurt. Als u wilt kunt u allerlei instructies geven aan uw gevolmachtigde (of: levensexecuteur): hoe u verzorgd wilt worden, of er schenkingen gedaan mogen worden uit uw vermogen of wie er voor de hond moet zorgen als u dat niet meer kan.

Wij zien dagelijks op kantoor hoeveel gemoedsrust het hebben van een levenstestament geeft. Laat u eens informeren! Dat kan door de brochures te lezen en de checklist te bekijken. Maar belt u ons gerust voor een goed gesprek over uw wensen! En wel zo fijn om te weten: wij zijn gecertificeerde levensexecuteurs, dus we weten waar we het over hebben.

Te laat

Als u ‘te laat’ bent, is er al iemand wilsonbekwaam. Om namens diegene op te mogen treden moet u tot bewindvoerder over diens vermogen worden benoemd door de kantonrechter. Voor meer informatie over deze procedure zie onderstaande links.

Het aanvragen van een bewind is op zich niet duur of ingewikkeld. Maar er zijn wel ‘nadelen’ aan een bewind:
De procedure kost tijd: een duur van drie tot zes maanden is momenteel gebruikelijk;
Als u bewindvoerder bent, moet u jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter over de mutaties van het vermogen;
Enkele zaken mag u alleen doen voor de onder bewind gestelde na voorafgaande toestemming van de kantonrechter, namelijk onroerend goed overdragen, schenkingen doen en bedragen boven de € 1.500,00 uitgeven.

Een vader van een verstandelijk beperkte zoon kon zo niet zomaar een nieuwe televisie kopen voor zijn zoon. De rechter moest de uitgave vooraf goedkeuren. Een vrouw met een demente echtgenoot mocht niet zomaar haar appartement verkopen. De rechter moest dit goedkeuren. Om dat goed te kunnen beoordelen, moest er een taxatierapport worden ingeleverd. Deze mevrouw mocht ook niet zomaar € 4.000,00 uitgeven aan vloerbedekking voor haar nieuwe woning. Ze was namelijk in algehele gemeenschap van goederen gehuwd en dus moest ze toestemming vragen aan de kantonrechter. De kinderen mochten voor moeder met veel vermogen geen schenkingen doen bij leven om later erfbelasting te besparen. Want voor het doen van schenkingen moesten ze goedkeuring vragen aan de kantonrechter. En die goedkeuring kregen ze niet, omdat er geen ‘schenkingstraditie’ was.

Al met al wellicht een onwenselijke situatie in uw geval.

Advies nodig? Wij helpen u graag.

verhuizen

Huis kopen

Koopovereenkomst
De koopovereenkomst wordt meestal getekend bij een makelaar. Daarin kan de koper aangeven welk notariskantoor de akte van levering verzorgt. Het koopcontract wordt ook wel het voorlopig koopcontract genoemd. De koopovereenkomst is wel heel belangrijk. In de koopovereenkomst worden niet alleen alle afspraken tussen verkoper en koper opgenomen, maar ook alle juridische rechten en verplichtingen die op de woning rusten. Indien de koop niet via een makelaar plaatsvindt, kan ons kantoor voor u de koopovereenkomst opstellen.

Bedenktijd
De koper van een woning heeft na het sluiten van een koopovereenkomst drie dagen bedenktijd. De koper kan in de eerste drie dagen na de koop de koopovereenkomst zonder kosten ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de koop is gesloten. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee. Indien een koper binnen die termijn afziet van de koop, dan is het aan te raden dit schriftelijk te doen door een (aangetekende) brief. Een mondelinge koopovereenkomst voor een woning is niet rechtsgeldig. De koop moet schriftelijk worden geregeld.

Notariële levering
De eigendom van een registergoed kan alleen worden overgedragen door een notariële akte van levering. Het notariskantoor dat, meestal door de koper, is aangewezen in de koopovereenkomst zorgt voor de akte van levering.

Na de ontvangst door ons kantoor van een getekend koopcontract ontvangen zowel koper als verkoper daarvan bericht. Een dossier wordt aangemaakt en alle gegevens worden gecontroleerd, onder meer bij het kadaster. Wij moeten onder meer controleren of de waarborgsom of bankgarantie wel op tijd door de koper wordt betaald of afgegeven. Ook moeten wij als notariskantoor de eventuele hypotheek van verkoper opzeggen.

Voordat de akte van levering (en meestal de hypotheekakte) op ons kantoor worden ondertekend, ontvangt u de ontwerptekst van de akte(n) en de afrekening. De betaling van de koopsom, de aflossing van de hypotheekschuld van verkoper en bepaalde andere betalingen zoals de makelaarsnota vinden plaats via de bankrekening van de notaris. Voordat de akte van levering wordt getekend wordt dus goed gecontroleerd of de koopsom wel is gestort op de zogeheten derdengeldenrekening. In de akte van levering vindt u een aantal bepalingen van de koopovereenkomst terug, voor zover die bepalingen van belang zijn bij de eigendomsoverdracht. Ook alle bijzondere juridische lasten die op het registergoed rusten worden in de akte van levering vermeld. Deze bepalingen zijn vaak niet gemakkelijk te lezen en begrijpen. Schroomt u niet om uitleg hiervan te vragen!

De eigendom gaat pas definitief over door de inschrijving van de akte van levering in het kadaster. Dat is een belangrijk onderdeel van de taken van de notaris bij de eigendomsoverdracht van registergoederen. Vroeger werden akten letterlijk ´overgeschreven´ door klerken op de vele kadasterkantoren. Tegenwoordig verloopt de inschrijving via een digitale gegevensuitwisseling tussen de notaris en het kadaster. Pas nadat van het kadaster de bevestiging is ontvangen, dat de akte naar behoren is ingeschreven, vindt de financiële afwikkeling door de notaris van het dossier plaats.

Huis verkopen

Gaat u uw huis verkopen, dan komt daar van alles bij kijken.

Wat moet u de koper vertellen?
Als verkoper heeft u een informatieplicht. U moet de koper inlichten over (verborgen) gebreken, eventuele lasten en beperkingen en bijvoorbeeld erfdienstbaarheden.

Kosten bij verkoop van uw huis
De koper betaalt de kosten voor de aankoop van uw huis. Zelf maakt u kosten voor bijvoorbeeld het doorhalen van uw hypotheek of voor het aflossen van een krediet.

Meer informatie vind u op notaris.nl

Brochure woning verkopen

Hypotheek 

De meeste mensen sluiten voor de aankoop van een huis een hypotheek af. Het hypotheekrecht is een zekerheidsrecht voor de bank. Het hypotheekrecht wordt gevestigd op uw huis. Het hypotheekrecht geeft de bank waar u de hypotheek afsluit de bevoegdheid om uw huis te verkopen als u niet (meer) betaalt. Dit wordt vastgelegd in de hypotheekakte die de notaris opmaakt aan de hand van de gegevens van de bank.

Hypotheekakte
Bij het opmaken van een hypotheekakte wordt gekeken hoe u de eigendom heeft verkregen en of er bestaande hypotheken moet worden opgezegd en afgelost. De aflossing van een eventuele bestaande hypothecaire lening loopt ook via de notaris. De kosten waarmee u rekening moet houden zijn de afsluitprovisie van de bank, taxatiekosten en de notariskosten.

De notariskosten die door ons kantoor in rekening worden gebracht bestaan uit de kosten van de akte van doorhaling van de oude hypotheek, de kosten van de hypotheekakte, de kadasterrechten voor inschrijving van de akten en kadastrale recherchekosten. De hypotheekrente is alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, indien deze wordt betaald voor een schuld die is aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbouw van een “eigen woning”. Ook de kosten voor het aangaan van zo’n schuld zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Advies nodig? Wij helpen u graag.