030 - 635 12 12 info@notarisleskens.nl

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NOTARIS LESKENS B.V.

Artikel 1: Algemeen

Notaris Leskens B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Houten (KvK 70325960), die ten doel heeft de uitoefening van een notarispraktijk in Houten.

Artikel 2: Definities

Notariskantoor: Notaris Leskens B.V., haar bestuurder(s) en haar werknemers.

Notaris: de notaris, mr. C.C. Leskens-Beugelink, haar waarnemer en haar medewerkers, die (mede) met de uitvoering van een opdracht zijn belast.

Opdracht: de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 400 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek waarbij het Notariskantoor als opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van bepaalde diensten. De toepasselijkheid van de artikelen 404 en 407 lid 2 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door het Notariskantoor op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (ontwerp)-akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

Opdrachtnemer: Notaris Leskens B.V. is de enige opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van notaris wordt daarmee ook bedoeld de hiervoor gemelde vennootschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. Waar mogelijk zal vooraf met de opdrachtgever worden overlegd of en ten behoeve van wie de derde wordt ingeschakeld KNB: de beroepsorganisatie van notarissen met verordenende bevoegdheid Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Artikel 3: Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door het Notariskantoor, zowel op grond van verleende opdrachten als op grond van aanvullende- en vervolgopdrachten, en op de door het Notariskantoor gedane offertes. Een afwijking van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk en voorafgaand aan het tot stand komen van de opdracht worden overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever strijdig zijn met de algemene voorwaarden van het Notariskantoor, gaan de algemene voorwaarden van het Notariskantoor voor.

Artikel 4: Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Overeenkomstig de voorschriften van de KNB heeft de opdrachtnemer zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken. De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekeringen zijn op te vragen bij de KNB.
 2. De aansprakelijkheid van het Notariskantoor is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 3. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de opdrachtnemer ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit direct of indirect, materieel of immaterieel schade is voortgevloeid alsmede in het geval de opdrachtnemer aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op het Notariskantoor en/of onder verantwoordelijkheid van de notaris werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
 5. De wettelijke termijn waarbinnen de opdrachtgever enig recht jegens opdrachtnemer geldend moet maken bedraagt twaalf maanden.

Artikel 5: Financiële gevolgen opdracht

 1. Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever een (notarieel) honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting, totaal hierna aangeduid met: factuur. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van het overeengekomen bedrag per uur en de totaal door de opdrachtnemer bestede tijd aan de opdracht, tenzij door opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium voor de opdracht is overeengekomen, zulks met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke en de uit de wet voortvloeiende bepalingen.
 2. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Zodra door het Notariskantoor werkzaamheden zijn verricht en/of kosten zijn gemaakt ter uitvoering van een door opdrachtgever verleende opdracht, is de opdrachtgever verplicht de door het Notariskantoor ter zake van die werkzaamheden en kosten opgemaakte factuur te voldoen. Deze verplichting rust ook op de opdrachtgever indien de opdracht niet heeft geleid tot de ondertekening van een akte en bij het tussentijds beëindigen van de opdracht door de opdrachtgever.
 3. Het Notariskantoor behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen. Wijzigingen in overheidstarieven en belastingen worden aan de opdrachtnemer doorberekend.
 4. De opdrachtgever zal door het Notariskantoor tijdig en duidelijk worden geïnformeerd over de financiële gevolgen van de opdracht.

Artikel 6: Betaling

 1. Facturen van het Notariskantoor, zowel tussentijdse facturen als eindfacturen, dienen te zijn betaald: a. op het moment dat de akte ondertekend wordt; of b. uitsluitend indien dit nader wordt overeengekomen, uiterlijk binnen veertien dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is en zonder dat een beroep op opschorting of verrekening is toegestaan. Het Notariskantoor kan, als de opdrachtgever in verzuim is, de opdracht per onmiddellijk en eenzijdig beëindigen zonder dat dit tot schadeplichtigheid leidt. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten van die invordering geheel voor rekening van de opdrachtgever. Bij betalingsverzuim zal de wettelijke (handels)rente in rekening worden gebracht vanaf de datum van verzuim.
 2. Het Notariskantoor is te allen tijde bevoegd van de opdrachtgever betaling van een of meer voorschotten te verlangen ter verrekening met het uiteindelijk verschuldigde.
 3. De betalingsverplichting is ondeelbaar en niet voor verrekening vatbaar, tenzij bij nadere overeenkomst anders is bepaald.
 4. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, of door een natuurlijke persoon (mede) namens een rechtspersoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk jegens het Notariskantoor voor de betaling van de kosten (het honorarium, belastingen, eventuele verschotten en andere kosten) die verschuldigd zijn wegens de uitvoering van de opdracht. Bij betalingsverzuim door een rechtspersoon is de natuurlijke persoon die de opdracht (mede) namens de rechtspersoon heeft verstrekt mede persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, ongeacht of de factuur, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van de rechtspersoon is gesteld.

Artikel 7: Opzegging / Opschortingsrecht

 1. De opdrachtgever kan te allen tijde de opdracht opzeggen, zulks met inachtneming van de wettelijke en de daaruit voortvloeiende bepalingen. Na de opzegging is opdrachtgever niet bevrijd van zijn hiervoor gemelde verplichtingen, met name die tot betaling van het factuurbedrag. Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het adres van het Notariskantoor.
 2. De opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, zulks met inachtneming van de wettelijke en de daaruit voortvloeiende bepalingen.

Artikel 8: Toepasselijkheid van enkele bijzondere wetten, regelingen en beroeps- en gedragsregels

 1. Op de dienstverlening van de opdrachtnemer als notaris en anderszins zijn wettelijke en andere voorschriften van toepassing, onder andere de bepalingen van de Wet op het notarisambt (Wna). Op grond van artikel 17 lid 1 van de Wna dient de notaris bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de belangen van alle bij de rechtshandeling betrokken partijen te behartigen. In verband hiermee wordt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd door het Notariskantoor bepaald.
 2. Het merendeel van de dienstverlening van het Notariskantoor valt voorts onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Opdrachtgevers dienen zich met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. De opdrachtnemer is bevoegd de uitvoering van een verleende opdracht op te schorten totdat de opdrachtgever, ter beoordeling van het Notariskantoor, aan de legitimatieplicht en eventuele andere uit de Wwft en de Wna voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
 3. Op grond van de bepalingen in de Wwft is de opdrachtnemer verplicht om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de in die wet aangewezen overheidsinstantie(s). Volgens de wet mag de opdrachtnemer zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich hiermee bekend en akkoord.
 4. Op de dienstverlening van het Notariskantoor is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 9 Rechtskeuze

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor opdrachten verstrekt vanaf 18 juni 2021.